De SHV

De S.H.V. is opgericht op 18 augustus 1950.

Het doel van de S.H.V. is:
a. het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie.
b. het beschermen en verbeteren van de visstand.
c. het behartigen van de belangen op het gebied van de hengelsport en daarmee aanverwante zaken van de sportvissers in het algemeen en van de bij de vereniging aangesloten leden in het bijzonder.

De S.H.V. tracht dit doel te bereiken door, al of niet in samenwerking met andere hengelsportverenigingen en al of niet door aansluiting bij – en in samenwerking met overkoepelende organisaties:

a. het kopen, huren of op andere wijze verkrijgen van vis- en looprechten, viswaters, terreinen en andere zaken die voor de beoefening van de hengelsport dienstig kunnen zijn.
b. te streven naar wettelijke regelingen en andere overheids- maatregelen waarbij de belangen van de hengelsport worden bevorderd en/of gewaarborgd.
c. het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt.
d. het uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport van belang kunnen zijn.
e. alle andere wettige middelen die aan voorschreven doel dienstig kunnen zijn.

De S.H.V. kent: leden, ere-leden, leden van verdienste en jeugdleden.

De S.H.V. is aangesloten bij: Combinatie Staphorsterveld, Hengelsportfederatie Sportvisserij Oost Nederland en Sportvisserij Nederland.

De S.H.V. houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering, zes senior-wedstrijden, één 55+ wedstrijd en drie jeugdwedstrijden.  
Tevens wordt elk jaar een school benaderd om a.h.v. theorie en praktijk de jeugd op verantwoorde wijze te leren vissen.

De S.H.V. heeft een ledenaantal van +/-1000 leden van 18 jaar en ouder en +/- 620 leden jonger dan 18 jaar. In totaal heeft de SHV +/- 1620 leden.