Historie

1950 – 2016 

1950
Gestart door 13 personen als visclub t.w. J. Brinkman, S. Brals, H. van Essen, L. Veldman, A. v.d. Weide, H. Scholten, R. Daling, H. de Groot, G. Noordhuis en als eerste bestuursleden: J. Braakman, D. Klomp, H. Veenstra en D. Buter. Kontributie fl. 0,50 per lid.

1951
Ledenvergadering bij A. v.d. Veen. Verboden te snoeken tot sept. Pacht niet op tijd betaald. Ledenadministratie en financieel beheer onduidelijk. Kontributie fl. 3,00. wedstrijdreglement opgesteld. Nieuwe bestuursleden: H. van Essen (landb.voorl.) en J. Brinkman.

1952
Een beroepsvisser had het water gepacht, onderverpachting was verboden, het waterschap besluit voor 1 jaar onderverpachting toe te staan. Jeugdvergunning fl. 0,50 doch mogen niet snoeken. 27-08-1952 de eerste viswedstrijd, aanvang 6.30 uur. Verpachters en politie krijgen gratis vergunning, tevens de heer Daling van de Lankhorst met als tegenprestatie het kontroleren en ijsvrij houden van het gat op Slingenberg.

1953
De heer Weemink in het bestuur. De eerste kontroleurs zijn Daling, Brinkman en Koning. Een voorstel van de heer Stapel om zondagmiddag een viswedstrijd te houden wordt afgewezen. De heer Knol vraagt of hij palingnetten mag zetten, nadat hierop negatief wordt gereageerd bedankt hij onmiddellijk als lid. 10-06-1954 de pacht is rond, maar voorlopig tot 1 januari 1954. Statuten en huishoudelijk reglement worden opgesteld.

1954
De heer Buter uit het bestuur, de heer Hokse komt in het bestuur. Batig saldo fl. 274,71.

1955
De statuten krijgen koninklijke goedkeuring. Club wordt vereniging

1956
Verslag van de penningmeester komt met vertraging omdat de kaskommissie het heeft laten afweten. Er komt een wisselbeker voor de langste vis.

1957
Visrecht in het Staph.-veld voor alleen S.H.V. wordt door de Kamer van Binnenvisserij afgewezen. In de bosvijver mag niet worden gevist. J. de Groot komt in het bestuur.

1958
Eerste proef met elektrovissen; uitslag ongunstig. De heer Veenstra krijgt een doos sigaren voor het vele werk. De wisselbeker voor de langste vis wordt nu definitief ingesteld.

1959
Vangstregistratie wordt aan de leden gevraagd. H. Scholten wint de eerste wisselbeker. Tijdens een donderbui bij een wedstrijd vertrekt het bestuur zonder een seintje te geven aan de overigen.

1960
Uit vangstregistratie blijkt dat de karper het goed doet. Vanaf heden mogen bestuursleden deelnemen aan de wedstrijden.

1961
Een 1e prijs van fl. 25,00 wordt afgewezen omdat het wel sport moet blijven.

1962
S.H.V. sluit zich aan bij de landelijke bond. Batig saldo fl. 461,30.

1963
Aantal leden 195. Het bestuur wordt met 2 leden uitgebreid. De kontributie gaat omhoog naar fl. 4,00.

1964
Er zijn nog 2 beroepsvissers aktief in het Staphorsterveld.

1965
Een rustig jaar. Van Essen en Jellema worden herkozen.

1966
Een autovergunning moet aangevraagd worden bij het waterschap. Dagvergunning voor de auto worden niet meer door de dijkgraaf of burgemeester verstrekt.

1967
Eerste kombinatiewedstrijd Balkbrug, Meppel, Staphorst en Zwartsluis op zaterdag 19 augustus.

1968
Omdat de notulen onduidelijk geschreven zijn, en de sekretaris niet aanwezig is, krijgt de penningmeester hulp van de voorzitter.

1969
Er zijn 3 winnaars voor de wisselbeker, na loting R. Hoorn winnaar.

1970
Er wordt vis uitgezet in het Staphorsterveld.

1971
Ondanks voetbal op televisie toch een goed bezochte vergadering.

1972
R. Strijker komt in het bestuur. Er worden 5 kontroleurs benoemd.

1973
Het gat Kerkenbos wordt toegevoegd aan het viswater. Aansluiting bij de federatie F.N.W.O.B. Daling komt in het bestuur.

1974
Vis uit het wijde gat overzetten naar het Staphorsterveld.

1975
J. Dunnink komt in het bestuur.

1976
De borden “verpacht viswater”worden vernieuwd.

1977
700 leden, 250 jeugdleden. E. Prent wordt in het bestuur gekozen. R. Wassens maakt 125 nieuwe plaatsnummers voor de wedstrijden. Dagvergunningen worden ingesteld.

1978
Korting voor 65+. A. Weemink benoemd als erelid. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.

1979
400 jeugdleden. Inschrijving Kamer van Koophandel.

1980
Karper en snoekbaars uitgezet. Nachtvisserij toegestaan.

1981
Taakverdeling in het bestuur i.v.m. de vele werkzaamheden.

1982
Kontrole in het veld samen met de politie werkt uitstekend.

1983
Kursus kontroleurs door de plaatselijke politie, 11 deelnemers. De echte wedstrijdvissers beginnen zich te roeren.

1984
Vissteiger aangeboden door Koudasfalt aan de gemeente. Goed gesprek met Landbouwkontaktkommissie over het betreden van landerijen en visrechten.

1985
Bij wedstrijden leefnetten gebruiken i.p.v. emmers. Vaste regels voor groepsvergunningen.

1986
Proefbevissing, resultaat gunstig. Surfers in gat Kerkenbosch.

1987
J. Koobs in het bestuur. J. de Groot benoemd tot erelid. Deelname aan de L.I.M.-tentoonstelling te Staphorst.

1988
H. Rumpf in het bestuur. E. Prent benoemd tot voorzitter. Beentjesgraven in de vergunning. Nieuwe bordjes geplaatst. J. Koobs benoemd als jeugdkoordinator.

1989
Diverse wateren in het veld uitgediept door het waterschap. Onderlinge afstand bij wedstrijden 15 mtr. Stroper met 10 kg. paling gepakt.

1990
Meer avondwedstrijden. Wegen i.p.v. meten bij wedstrijden. Jubileum 40 jarig bestaan. R. Strijker sekretaris. 875 seniorleden, 235 jeugdleden. Geen voerkorfjes. Visotters in het Staph. Veld? De plannen zijn er.

1991
H. Schieving in het bestuur. Veel dode vis na de vorstperiode.

1992
Proefbevissing gedaan, veel jong broed. Jeugdmanifestatie in Steenwijk bezocht met enkele jeugdleden.

1993
J. Troost in het bestuur. Vissteiger voor rolstoelgebruikers in gebruik genomen. Visrechten vastgelegd i.v.m. verkaveling.

1994
Verkoop visspullen tijdens jaarvergadering. In Domineesgat worden grote karpers gevangen.

1995
B. Daling lid van verdienste. Waterkwaliteit gaat vooruit. Vis in de problemen bij Geerligsland i.v.m. ijs. Minder vuil in het veld n.a.v. opruimdagen.

1996
Deelname aan jeugdwedstrijden gem. 60, extra prijzengeld uitgetrokken.

1997
Proefbevissing in het gat Kerkenland, resultaat slecht. In de Conrad wordt een karper gevangen van 29 pond, 90 cm. lang. R. Strijker 25 jaar bestuurslid.

1998
In de zomermaanden wekelijkse kontrole door een bestuurslid met een B.O.A. Fed. NWO/ZWD opgeheven. Aansluiting bij O.N.

1999
Wedstrijden voor jeugdleden van 15 t/m 18 jaar. Gem. deelname jeugdwedstrijden 70 vissertjes.

2000
J. Dunnink 25 jaar in het bestuur. Wedstrijd voor 55+ leden. 950 seniorleden en 350 jeugdleden.
18 augustus 2000 : 50 jaar SHV.
Jubileumwedstrijd op 19 augustus: ruim 80 deelnemers, ca. 2,5 km. parcours.

2001
Kontributieverhoging i.v.m. invoering euro en verhoging van diverse afdrachten.

2002
J. Dunnink benoemd als lid van verdienste. A. Fridrichs en A. Witte komen het bestuur versterken. Inning kontributie via machtiging.

2003
Batig saldo ca. 1.100 euro, geen kontributieverhoging.

2004
Verbod rode maden duidelijk op vergunning zetten. Viswedstrijd besturen Rayon-3 georganiseerd. Bestuurslid H. Rumpf overleden.

2005
H. Kin komt in het bestuur. OVB en NVVS wordt Sportvisserij Nederland. Ledenadministratie hier ondergebracht.

2006
Dagvergunningen a 5,00 euro verkrijgbaar bij de verkoopadressen. Proefbevissing (GUP) in het Staphorsterveld. VISpas ingevoerd. Website de lucht in.

2007
Leeftijd jeugd naar 13 jaar. Dagvergunningen alleen bij de Welkoop verkrijgbaar. Jeugdledenadministratie opgezet.Vleesbonnen i.p.v. vleespakketten als wedstrijdprijzen.

2008
Laatste algemene vergadering bij Beugelen, na 20 jaar.

2009
Bij jeugdwedstrijden gratis voer en maden. Resultaat een kleine 100 deelnemers. Matige opkomst algemene vergadering.

2010
Lid van verdienste B. Daling overleden. Jeugdkommissie ingesteld. Aantal seniorleden de 1.000 gepasseerd en jeugdleden de 500 gepasseerd.
18 augustus 2000 : 60 jaar SHV.
Jubileumwedstrijd op 21 augustus.

2011
Na 10 jaar een contributieverhoging naar € 25,00. G. Slager komt het bestuur versterken.

2012
Twee jubilarissen nl. J. Koobs 25 jaar en R. Strijker 40 jaar bestuurslid. R. Strijker verlaat na 40 jaar het bestuur en voor hem komt D. Dunnink in de plaats als secretaris.

2013
Door de Poiesz-aktie (€ 922,00) krijgen alle deelnemers aan de jeugdwedstrijden een leefnet. E. Prent 25 jaar voorzitter.

2014
Contributieverhoging van € 2,50. VISpas online te bestellen.
Klaas Huisman is Nederlands Kampioen Feeder geworden.

2015
J. Koobs wordt na 28 jaar in het bestuur vervangen door H.J. Visscher. J. Koobs wordt benoemd tot Lid van Verdienste. Erelid J. de Groot overleden.

2016
H. Schieving 25 jaar bestuurslid, wordt benoemd tot Lid van Verdienste en in zijn plaats komt A. Coster in het bestuur. Wij nemen voor de eerste keer deel aan het federatief kampioenschap. Snoekwedstrijd ingevoerd, geen succes(geen deelnemers).